Съдържание

Посетители

В момента има 124  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „БОЖИНОВ - СИЕ“ ООД

документация за Уведомление  за Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатор 65334.105.14 и 65334.105.2, местност Друма по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград с цел обединяване на имотите в един общ урегулиран поземлен имот с обща площ 13001 кв. м и отреждане за „Производствено-складови дейности - за Фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ТРЕНЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД

документация за Уведомление  за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66785.28.1, местност Агов подслон по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград с цел промяна конкретното предназначение на имота от „Складове за строителни материали“ във „Фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград и Н.Т.

документация за: “Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.58.37, местност Баларбаши-БЛ.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна на конкретното предназначение на имота от „за обществено обслужване“ в „за жилищно строителство“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „НИКА 13“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел/вилно селище за отдих и туризъм в поземлен имот с идентификатор 02676.24.20 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Г. Г., П. У. А. Б. В. Г. Д. С.

Инвестиционно предложение: Изграждане на пет броя вилни сгради и сондажен кладенец с прогнозна дълбочина 50 м в поземлен имот с идентификатор 37472.9.73 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЕКОЛУКСВИЛ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на паркинг в поземлени имоти с идентификатори 43606.9.650, 43606.9.648, 43606.9.571 и 43606.9.572 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен за обслужване на хотелски комплекс, изграден в имот с идентификатор 43606.12.128 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен и изграждане на соларен парк в поземлен имот с идентификатор 43606.12.132 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград за нуждите на хотелския комплекс“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ВЪЛЧО-2014“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на дървопреработвателен цех в поземлен имот с идентификатор 61813.750.5218 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“