Съдържание

Посетители

В момента има 87  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Кочериново

документация за: Проект за Общински план за развитие на община Кочериново, област Кюстендил за периода 2021 – 2027 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „АУТО - ФОКИ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на крайпътен обслужващ обект - автосервиз и автомивка в поземлен имот с идентификатор 61813.132.6 в местността Дворене по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ЕТ „Димитър Христов – Нети“

Инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за третиране и последващо рециклиране на предварително сепарирани и сортирани отпадъци и изграждане на БКТП, тип БМ в УПИ ХІ-669, кв. 61 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград и кабелно електрозахранване 20 кV на БКТП“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: "Интерпред партнер" АД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на седем двуетажни къщи в поземлен имот си идентификатор 17395.49.45, местност Горила по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград““

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Гоце Делчев

документация за: Проект на План за интегрирано развитие на община Гоце Делчев, област Благоевград 2021 - 2027 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ФЕМИЛИ-ФИЛИБЕВ-С-ИЕ“ ООД

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни богатства – скално – облицовъчни материали от находище „Умата“, землище на с. Крушево, община Гърмен - поземлен имот с идентификатор 40138.5.80, местност „Борова курия“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „НИКА 13“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел/вилно селище за отдих и туризъм в поземлен имот с идентификатор 02676.24.20 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“