Съдържание

Посетители

В момента има 265  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „АУТО ФОКИ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на крайпътен обслужващ обект - автосервиз и автомивка в поземлен имот с идентификатор 61813.132.6 в местността Дворене по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Кочериново

документация за: Проект на Програма за опазване на околната среда на община Кочериново, област Кюстендил за периода 2021 - 2025 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА СТРУМЯНИ

документация за Уведомление  за проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Струмяни

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „КОРОНА ИТ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Производство на пелети от отпадъчна дървесина (изрезки, трици, капаци) в съществуващ цех за производство на пелети, находящ се в УПИ ІІ-16423, кв. 119 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Лозеница 2018“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на мандра с капацитет 500 л мляко на ден в поземлен имот с идентификатор 40912.176.1 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ФЕМИЛИ-ФИЛИБЕВ-СИЕ“ ООД

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни богатства – скално – облицовъчни материали от находище „Умата“, землище на с. Крушево, община Гърмен - поземлен имот с идентификатор 40138.5.80, местност „Борова курия“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

документация за Уведомление  за Проект на Програма за опазване на околната среда на община Симитли, област Благоевград за период 2021 - 2025 г.