Съдържание

Посетители

В момента има 168  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „СКАНДИНАВИАН КОНСУЛТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.155.55, местност Асаница по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

документация за Уведомление  за за изготвяне на Общински план за развитие на община Кочериново, област Кюстендил за периода 2021 – 2027 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: И.П, И.З, М.М, Д.Н.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на апартаментен хотелски комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.14.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „РОМАНТИКА КЛУБ“ АД

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 39270.21.77 и 39270.21.76 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „АКВАРИЯ М“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма от плаващи мрежени клетки (садкови съоръжения), монтирани на място (на вода) на потонна линия (пътека) в язовир Нова Ловча, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 14341.27.3, местност Цикандилка, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград и поземлен имот с идентификатор 51860.8.161 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД н Н. Т.

документация за Уведомление  за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.58.37, местност „Баларбаши-БЛ.2“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна на конкретното предназначение на имота от „за обществено обслужване“ в „за жилищно строителство“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „БУЛСТОУН - 9“ ООД

Инвестиционно предложение: “Разработване на находище на скално-облицовъчни материали /гнайси и гнайсошисти/ „Сливнишки дол“ в землище на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“