Съдържание

Посетители

В момента има 238  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „БУРГ КЕПИТЪЛ“ ЕАД

документация за Уведомление  за Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (изменение на ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор с идентификатор 65108.34.1, местност Дренгото по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „КОРОНА ИТ“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Производство на пелети от отпадъчна дървесина (изрезки, трици, капаци) в съществуващ цех за производство на пелети, находящ се в УПИ ІІ-16423, кв. 119 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „СКАНДИНАВИАН КОНСУЛТ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.155.55, местност Асаница по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:ОБЩИНА САНДАНСКИ

документация за инвестиционно предложение : „Пешеходен мост с велоалея над река Санданска Бистрица за достъп до парк "Св. Врач" и паркоместа в поземлени имоти с идентификатори 65334.300.5469, 65334.300.3766 и 65334.300.5450 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ЕТ ДИМИТЪР ХРИСТОВ - НЕТИ“

документация за инвестиционно предложение :„Обособяване на площадка за третиране и последващо рециклиране на предварително сепарирани и сортирани отпадъци в УПИ ХІ-669, кв. 61 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: ЕТ „ЗП Ибрахим Хаджи“

Инвестиционно предложение: „Изграждане на кланичен пункт в поземлен имот с идентификатор 38666.32.102, местност Топавица, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на село Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград, месопреработвателно предприятие в УПИ V-120, 121 и 123, кв. 6 на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград и магазин, и зала за дегустации за местни и млечни продукти в съществуваща сграда - стара мелница в УПИ V-120, 121 и 123, кв. 6 на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ЕМИЛИ 2013“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на авторемонтна работилница, автомивка, сграда за административна дейност, паркинг и сондажен кладенец с дълбочина 40 м в поземлен имот с идентификатор 14492.15.179 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“