Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1025/2018

Изх. №3304(4)/13.11.2018 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 65334.124.13 в местността Старата гара по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград с отреждане за „Производствено-складови дейности“

Възложител:„САНДАНСКИ ПЛОД“ ЕООД ЕИК 101766070

Във връзка с внесеното от Вас в уведомление с Вх. №3304/20.09.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания проект за ПУП и допълнителна информация към него с Вх. №3304(2)/30.10.2018 г. и Вх. №3304(3)/08.11.2018 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Проектът за Подробен устройствен план - План застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 65334.124.13 в местността Старата гара по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград с отреждане за „Производствено-складови дейности“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съобразено с представената информация и документация в обхвата на плана е включен имот с идентификатор 65334.124.13 в местността Старата гара по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, с площ 3001 кв. м, представляващ земеделска земя с регистриран начин на трайно ползване „Нива“. Предвижданията на плана са свързани с промяна на предназначението на имота и урегулиране на същия в УПИ с конкретно предназначение „за „Производствено-складови дейности“. Целта е строителство на склад за съхранение на плодове и зеленчуци със застроена площ около 250-300 кв. м.
От страна на възложителя е заявено, че имотът е захранен с вода от водопроводната мрежа на гр. Сандански, и че за нуждите на обекта се предвижда за заустване на отпадъчните води да се изгради изгребна яма в рамките на имота, а електрозахранването да се да се осъществи чрез изграждане на следните съоръжения: кабелно отклонение от обекта до гръбнака на ЕП 20 кV „Клепало“ и електрическа уредба – 20/0,4 кV, съобразено с приложено писмо на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с Изх. №1203054689/2.09.2018 г.
На този етап не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното, за „Проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 65334.124.13 в местността Старата гара по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград с отреждане за „Производствено-складови дейности“ не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Плана не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28 от 2010 г.) и защитена зона BG0000224 „Огражден – Малешево“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 65334.124.13 в местността Старата гара по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград с отреждане за „Производствено-складови дейности“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград