Съдържание

Посетители

В момента има 214  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1027/2018

Изх. №3422(7)/13.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Корекция на централното дере на с. Полето, преминаващо успоредно и непосредствено до път Полето – с. Брежани, в землището на с. Полето, община Симитли, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА СИМИТЛИ

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3422/02.10.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Корекция на централното дере на с. Полето, преминаващо успоредно и непосредствено до път Полето – с. Брежани, в землището на с. Полето, община Симитли, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация надлъжния наклон на дерето по цялата му дължина е много голям, като в горното течение достига 20 %. Откосите на места са почти вертикални. Ширината на дъното на дерето варира от 5.0 – 10.0 м до 15.0 – 20.0 м, а средната дълбочина – от 2.00 до 6.50 до 8.0 м. Горният ръб достига почти сервитута на пътя Общото състояние на дерето преминаващо през с. Полето е лошо, което затруднява нормалното провеждане на водния отток, формиращ се от валежите и снеготопенето.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда корекция на двете страни на дерето, преминаващо през централната част на с. Полето в три подучастъка:
- Първи от км 0+00 до км 0+37.67;
- Втори от км 0+54.45 до км 2+12.37;
- Трети от км 2+56.07 до км 3+24.51.
Общата дължина е 346.51 м, като откритата част от дерето, която се коригира е 264.03 м. Предвидени са следните дейности: почистване от дървесна и храстовидна растителност; оформяне на напречния профил; изграждане на облицовка по дъното, откоси, полагане на матраци тип „Рено“ и челни стени при водостока.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Територията, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени границите на защитени зони BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.) и BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 5, т. 6, т. 7 и т. 8 на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР - Благоевград, заведено с вх. №3422(6)/09.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002003 “Кресна” и BG0000366 “Кресна - Илинденци”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Корекция на централното дере на с. Полето, преминаващо успоредно и непосредствено до път Полето – с. Брежани, в землището на с. Полето, община Симитли, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Приложение: писмо с изх. №П-01-400(4)/09.11.2018 г.на директорът на БДЗБР.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград