Съдържание

Посетители

В момента има 145  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1052/2018

Изх. №3857(1)/16.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Закупуване на четиристранна дървообработваща машина за нуждите на съществуващ склад за дървен материал в поземлен имот с идентификатор 61813.750.66 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ във връзка с кандидатстване по мярка 8.6 на Местна инициативна група – гр. Разлог“

Възложител: „МИХАИЛ“ ЕООД, ЕИК 101762715

Във връзка с внесени от Вас Уведомление с вх. № 3857/06.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Закупуване на четиристранна дървообработваща машина за нуждите на съществуващ склад за дървен материал в поземлен имот с идентификатор 61813.750.66 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение е свързано с разширение на дейността на фирмата/обекта. Предвижда се монтаж на четиристранна дървообработваща машина в съществуващ склад за дървен материал в имот с идентификатор 61813.750.66 – урбанизирана територия с площ 1001 м2 и НТП: „за друг поземлен имот за движение и транспорт“. Предвижда се обработка на дървен материал - рендосване и калибриране на ламперия, челни дъски и др. В склада за дървен материал е монтирана и сушилня за дървесина.
За нуждите на инвестиционното предложение ще бъде използвана съществуващата техническа инфраструктура в имота.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000625 “Изворо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000625 “Изворо”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Закупуване на четиристранна дървообработваща машина за нуждите на съществуващ склад за дървен материал в поземлен имот с идентификатор 61813.750.66 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград