Съдържание

Посетители

В момента има 219  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1050/2018

Изх. №3840(2)/16.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3840/05.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация към момента ул. „Партизан“ с дължина 340 м от о.т. 2 до о.т. 7, ул. „Родопи“ с дължина 274 м от о.т. 10 до о.т. 6, ул. „Здравец“ с дължина 315 м от о.т. 73 до о.т 131, ул. „Никола Вапцаров“ с дължина 360 м от о.т. 73 до о.т. 91 и ул. „Вършилото“ с дължина 100 м от о.т. 130 до о.т. 139 са с ширина от 6 до 8 м и без трайна настилка.
С инвестиционното предложение се предвижда ремонт и рехабилитация на посочените улици с обща дължина 1389 м, включващи следните дейности:
- поставяне на бордюри;
- полагане на настилка от трошен камък;
- полагане на асфалтова неплътна и плътна настилка.
Описаните дейности не попадат в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което инвестиционното предложение „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Територията, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени границите на защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г. изм. и доп.) и BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава трайна преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното изменение на инвестиционно предложение “Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград