Съдържание

Посетители

В момента има 160  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1053/2018

Изх. №3860(1)/16.11.2018 г.

Уведомление за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ V - 278009, местност „Чифлико“, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград.

Възложител: „КАР ФЛЕШ“ ЕООД, ЕИК 101772568

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3860/06.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираният проект, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ V - 278009, местност „Чифлико“, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация комплексния проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за горепосочения имот е допуснат със Заповед № 597/06.11.2018 г. на кмета на община Симитли на основание чл. 109, ал. 1, т. 3, чл. 134, ал. 2 и чл. 150 от Закона за устройство на територията и съдържа следните съставни части:
 изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за УПИ V - 278009, местност „Чифлико“, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград, за промяна предназначението на имота от „за движение и транспорт, паркинг с обслужващи сгради и съоръжения“ в „за авторемонтни и обслужващи дейности“;
 изработване на инвестиционен проект за „Сграда за авторемонтни и обслужващи дейности“ в УПИ V - 278009, местност „Чифлико“, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград.
Проекта за ПУП - ПЗ е в обхвата на УПИ V - 278009, местност „Чифлико“, землище на гр. Симитли, община Симитли с площ 2046 м2 . С проекта на плана за застрояване е предвидено имота да се отреди „за авторемонтни и обслужващи дейности“ и предвидената устройствена зона е „Оо“.
С инвестиционния проект е предвидено изграждане на сграда за авторемонтни и обслужващи дейности, като в същата ще се извършва монтаж и демонтаж на гуми; автодиагностика; регулиране на светлини, диагностика на преден мост и др. (без тенекеджийски и бояджийски дейности). Водоснабдяването на обекта е предвидено да се осъществи от съществуваща мрежа, собственост на ВиК. Отпадъчните води е предвидено да бъдат отвеждани във водоплътна изгребна яма. Електрозахранването на обекта е предвидено да се осъществи от електроразпределителната мрежа на гр. Симитли. Имотът е достъпен от полски път.
На този етап не са налични данни, че с проекта за КПИИ, съдържащ ПУП - ПЗ и инвестиционен проект се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвид гореизложеното за КПИИ за УПИ V - 278009, местност „Чифлико“, землище на гр. Симитли, община Симитли не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо e разположена границата на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ V - 278009, местност „Чифлико“, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на проекта и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на проекта или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград