Съдържание

Посетители

В момента има 185  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1084/2018

Изх. №3980(1)/26.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Закупуване и монтаж на машини и оборудване за повишаване капацитета на продукцията към цех за производство на алуминиева и PVC дограма в поземлен имот с идентификатор 17395.180.15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „ТМ-ПЛАСТ“ ЕООД, ЕИК 200207456

Прочети още...

Съобщение №1083/2018

Изх. №3977(1)/26.11.2018 г.

комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Реконструкция и смяна предназначението на съществуваща жилищна сграда с дюкян в „Къща на занаяти“ в УПИ IX - 44,45 в кв. 5 по плана на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: К. Й. П.

Прочети още...

Съобщение №1082/2018

Изх. №3971(1)/26.11.2018 г.

изменение на инвестиционно предложение “Изграждане на водопровод за минерална вода и кабел НН за захранване на обект „Автосервиз, мотел и ресторант“ в имот № 036001, местност „Банята“, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „АР ВИ ЕН ГРУП“ ООД, ЕИК 101637321

Прочети още...

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: "УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Извършване на дейности с нови кодове отпадъци, след включването им в сега действащото разрешение за дейности с отпадъци на площадка разположена в имот с пл. № 050031, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: “Банско терме“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на рекреационен комплекс в УПИ V в кв. 16 „А“ по плана на с. Баня, община Разлог и водовземане на минерална вода от Сондаж № 4 + КЕИ № 6 на находище „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: А. Д.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в поземлен имот №200014 в землището на с. Бистрица, община Благоевград“

Съобщение №1081/2018

Изх. №3992(1)/23.11.2018 г.

уведомление за проект “Цялостна реконструкция и обезопасяване на строителни елементи с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата на кметство с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...