Съдържание

Посетители

В момента има 258  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №81/2018 г.

Възложител:„ЗЛАТЕН РОЖЕН“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения с обща площ 207,603 дка, находящи се в землището на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по - горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

ъгласно представената информация с инвестиционно предложение се предвижда изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения, находящи се в поземлени имоти с идентификатори:
- 36083.25.1, 36083.25.2, 36083.25.3, 36083.25.4, 36083.25.5, 36083.25.6, 36083.26.1, 36083.26.2, 36083.28.1, 36083.28.3, 36083.28.4, 36083.28.5, 36083.28.6, 36083.28.8, 36083.28.9, 36083.28.10, 36083.28.11, 36083.28.12, 36083.28.13 и 36083.28.14 в местност „Костов Андък“ по одобрени кадастрална карат и кадастрални регистри на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград;
- 36083.20.62, 36083.30.1, 36083.30.8, 36083.30.9, 36083.30.10, 36083.30.27 и 36083.31.15 в местност „Двете тумби“ по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград.

Предвидената за изграждане капкова система ще се състои от: резервоари за вода; помпени агрегати; генератор на ел.енергия; автоматичен самопочистващ пясъчен филтър и механичен дисков филтър; измервателно устройство за разход на вода; възел за фертигация; транспортираща и разпределителна тръбна мрежа; разпределителен възел, оборудван с разпределителен клапан; водовземни скоби и адаптори; автоматизирано управление; многогодишен дебелостенен компенсиращ капков маркуч с вградени капкообразуватели.

Поливната система ще се захранва с вода от ГНК „Пиринска Бистрица“, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, за което е представено становище за възможността за обезпечаване с вода на гореописаните имоти.

Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения с обща площ 207,603 дка, находящи се в землището на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“ попада в обхвата на т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.

Съгласно становище с изх. № П-01-485(1)/19.12.2018 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2016 – 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището.

 

IІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).

След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения с обща площ от 207.603 дка, находящи се в землището на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

Копие от писмото е изпратено на кметовете на община Петрич и кметство с. Капатово, и на БДЗБР.