Съдържание

Посетители

В момента има 182  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №80/2018 г.

Възложител:„АЙ ТИ СИ МЛАДОСТ“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда с четири надземни и един подземен етаж в поземлен имот с идентификатор 02676.15.36, местност „Гуровица“, община Банско, област Благоевград“ и инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради и хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.14.6, местност „Грамадето“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по - горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация и наличната такава в РИОСВ-Благоевград се установи следното:
За инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда и хотел в имот № 014006, местност „Грамадето“, землище на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), приключила с Решение № БД-74-ПР/2006 г. на директора на РИОСВ - Благоевград. Същото е загубило правно действие поради липса на издаден административен акт по реда на Закона за устройство на територията в срока по чл. 93, ал. 8 от ЗООС за разрешаване/одобряване на инвестиционното предложение.
Във връзка с разпоредбата на §27, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи и с обстоятелството, че към момента в поземлени имоти с идентификатор 02676.15.36 и 02676.14.6, съгласно становища на ОбА - Банско с изх. №№ 18-18-110-2/06.12.2018 г. и 18-18-110-1/29.11.2018 г. няма изпълнено строителство, същите се явяват земеделска земя.

С настоящите инвестиционни предложения се предвижда:
- в поземлен имот с идентификатор 02676.15.36 (номер по предходен план 015036) и с площ 1873 кв. м, да бъде изградена жилищна сграда с РЗП 2600 кв. м и нови водопровод, канализация и ел.провод;
- в поземлен имот с идентификатор 02676.14.6 (номер по предходен план 014006) и с площ 3291 кв. м, (съседен на имот 02676.15.36) да бъдат изградени жилищни сгради, хотел и нови водопровод, канализация и ел.провод.

Във връзка с гореизложеното и предвид разпоредбата на чл. 81, ал. 2 от ЗООС, съгласно която с оценката на въздействие върху околната среда се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие следва двете инвестиционни намерения да бъдат обединени в едно общо инвестиционно предложение, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

IІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие

Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на отстояние 410 м са разположени границите на защитени зони BG0000209 “Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.3.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0000209 “Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-572/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони BG0000209 „Пирин“.

Копие от писмото е изпратено на кмета на община Банско.