Съдържание

Посетители

В момента има 193  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №06-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №06-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Отглеждане на земеделски култури“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №015019, землище на с. Добри Лаки, община Струмяни, област Благоевград, защитена зона BG0000224 “Огражден - Малешево”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №05-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №05-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на къщи за гости”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с номер 012026, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG000278 “Славянка”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №04-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №04-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на площадка и монтаж на силози за съхранение на зърно, вкл. обработка на зърно“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 0000039, землище на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитени зони BG0002076 “Места” и BG0001021 “Река Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №03-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №03-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 024195 с площ 0,650 дка, землище на с. Бараково, община Кочериново, област Благоевград, защитена зона BG0002099 “Кочериново”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №02-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №02-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Бизнес план по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. „Изграждане на конструкция и покриване с мрежа против градушки на лозя – десертни и закупуване на земеделска техника“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти №№ 036001, 036003, 036007, 036008, 036010, 036022, 036011, 036013, 036014, 036015, 036021, 036016, 036017, 036018, 036030, 036027, 036031, 036032, 036004, 036005, 036006, 036009, 036012, 036019, 036023, 036024, 036025, 036026, 036028, 036029, землище на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.