Съдържание

Посетители

В момента има 113  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №39-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №39-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) по чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 59 от ЗУТ във връзка с §123 от ЗГ за поземлен имот с номер 000573 в местността Туричка черква, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, във връзка със запазване на съществуващото застрояване в имота“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, поземлен имот с номер 000573; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №38-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №38-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. на Йордан Димитров Парапанов – земеделски стопанин, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002003 „Кресна” за опазване на дивите птици, част от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Струмяни, поземлени имоти с номера 044022, 105024, 045017, 105033, 110012, 151006, 054005, 026048, 132035, 137007, 045009 и 019005 в землището на с. Илинденци; защитени зони BG0000366 „Кресна - Илинденци“ и BG0002003 „Кресна”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №37-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №37-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за поземлен имот с номер 070010 в местността Орна голяма нива, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград с отреждане за „търговски обект, склад и офиси“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, част от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, поземлен имот с номер 070010 в местността Горна голяма нива, землище на с. Мусомища; защитена зона BG0002076 „Места“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №36-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №36-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №160007, местност „Лъката“ в землището на с. Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград за „телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №160007, землище на с. Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград защитени зони BG0002076 “Места” и BG0001021 “Река Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №35-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №35-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №160007, местност „Лъката“ в землището на с. Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград за „телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №160007, землище на с. Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград защитени зони BG0002076 “Места” и BG0001021 “Река Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №34-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №34-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерии за отглеждане на цветя в поземлени имоти с номера 000258, 000257 и 025018 в землището на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Кръстилци, проектен поземлени имот с номер 020005 в местността Караджовица, землище на с. Ново Делчево, поземлени имоти с номера 000258, 000257 и 025018; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №33-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №33-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Обновяване на овощни насаждения от сливи в имоти с номера 032021, 032022 и 032023 в местността Якуната, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област „Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове растения и животни, включително и птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Кресна, поземлени имоти с номера 032021, 032022 и 032023 в местността Якуната, землище на с. Долна Градешница; защитена зона BG0002003 „Кресна“ и защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.