Съдържание

Посетители

В момента има 208  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №13-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №13-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП–ПП) за реконструкция на участък от стълб №23 до стълб №26 на ВЕЛ 110 кV „Славяни“ преминаващ през землището на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Петрич, землище на с. Рупите, проектен поземлен имот с номер 034920, образуван от поземлен имот с номер 034020; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №12-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №12-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 47754.2.115 в местността Макензен, землище на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград с цел промяна предназначението на имота и урегулирането му в за „Жилищно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на гр. Мелник, поземлен имот с идентификатор 47754.2.115 в местността Макензен; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002072 „Мелнишки пирамиди“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №11-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №11-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 077027, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №10-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №10-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлени имоти №№101001, 101002, 101003 и 101004, местност „Германско летище“ землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград с цел отреждането им за „Складово-производствени дейности - хладилна база за плодове и и зеленчуци“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти №№101001, 101002, 101003 и 101004, местност „Германско летище“ землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0002098 «Рупите».

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №09-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №09-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с номер 020004 в местността Караджовица, землище на с. Кръстилци, община Сандански, област Благоевград, с цел промяна предназначението на част от него за неземеделски нужди – в обхват определен като проектен поземлени имот с номер 020005 в местността Караджовица, землище на с. Кръстилци, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Кръстилци, проектен поземлени имот с номер 020005 в местността Караджовица, землище на с. Кръстилци, община Сандански, област Благоевград, образуван от поземлени имот с номер 020004 в местността Караджовица, землище на с. Кръстилци, община Сандански, област Благоевград; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №08-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №08-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в имот с номер 049015 в местността Папаз чаир, землище на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на с. Делчево, имот с номер 049015 в местността Папаз чаир; защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0001028 „Пирин – Буфер“ за опазване на дивите птици.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №07-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №07-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на мотел, автомивка и паркинг в част (9.500 дка) от поземлен имот №011034 с обща площ 14.208 дка, находящ се в местността Ханище, землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Ново Делчево, имот с номер 011034 в местността Ханище; защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.