Съдържание

Посетители

В момента има 456  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №32-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №32-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: Имоти №006010 и №005001, землище на с. Спатово, община Сандански, имот №054033, землище на с. Капатово, община Петрич, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №31-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №31-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на имот с № 009048, землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград за „вилно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с № 009048, землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001030 «Родопи - Западни»

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №31-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №31-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на гараж, складова база и търговска част в поземлен имот с номер 095005 в местността Маноле/0/, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, част от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Гърмен, поземлен имот с номер 095005 в местността Маноле/0/, землище на с. Гърмен; защитена зона BG0002076 „Места“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №30-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №30-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: част ( 0.650 дка) от имот №051004 с площ 4,115 дка, землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001021 “Река Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №29-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №29-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на автоцентър с търговска част“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 007060 с площ 0.662 дка, местност „Лъката“, землище на с. Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград , защитени зони BG0002076 “Места” и BG0001021 “Река Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №27-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №27-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за варене на ракия“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с № 075007, местност „ Селището“, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитени зони BG0001030 «Родопи - Западни» и BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №26-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №26-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на еднофамилна жилищна сграда за сезонно ползване и два броя къщи за гости за сезонно ползване ”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №125003, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.