Съдържание

Посетители

В момента има 195  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1291/2021

Изх. №3472(7)/31.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на дървопреработвателен цех в поземлен имот с идентификатор 61813.750.5218 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „ВЪЛЧО-2014“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1290/2021

Изх. №4232(1)/30.12.2021 г.

Уведомление за изготвяне на проект за Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване (ПУП – ИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 62699.18.15, местност Андако, по КК и КР на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: К. Я., В. Г., Н. Б.

Прочети още...

Съобщение №1289/2021

Изх. №4213(1)/30.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Закупуване на специализирано технологично оборудване за нуждите на цех за транжиране и преработка на месо, находящ се в УПИ VІІ (имот №054007), местност Друма в землището на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ПРИМО ТРЕЙД“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1288/2021

Изх. №4189(1)/30.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на съществуващата двуетажна масивна сграда и прилежащия терен в УПИ IV-566, кв. 53 по плана на гр. Кресна, община Кресна , област Благоевград“

възложител: И. Я.

Прочети още...

Съобщение №1287/2021

Изх. №4188(1)/30.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на съществуващата двуетажна масивна сграда и на прилежащия терен в УПИ XI-110,111, кв. 7 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: К. Д.

Прочети още...

Съобщение №1286/2021

Изх. №4187(1)/23.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Увеличаване площта на земеделско стопанство чрез засаждане на сливи в поземлен имот с идентификатор 32603.35.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Смолево, община Якоруда, област Благоевград“

възложител: Х. К.

Прочети още...

Съобщение №1285/2021

Изх. №4170(1)/23.12.2021 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – плана за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 61813.526.15, местност Кукурево по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград от „нива“ за „спортна площадка“

възложител: „ЕКО ВЮ“ ООД

Прочети още...