Съдържание

Посетители

В момента има 194  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1256/2021

Изх. №4068(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 17.5 kW, включително към съществуващите сгради в урбанизираната територия, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти в УПИ 005135, местност „Завоя“ по плана за регулация на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1255/2021

Изх. №4066(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Разширяване на дейността на съществуваща площадка за дейности с отпадъци, находяща се в УПИ ІХ-47 и УПИ Х-46, 645, кв. 3 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград – приемане на отпадък от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“

възложител: „МЕТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1254/2021

Изх. №4065(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на подпорна стена в УПИ XV, планоснимачен № 349, кв. 34 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „Д.СА.Н.“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1253/2021

Изх. №4062(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на пристройка и настройка към сграда с идентификатор 04279.55.24.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.55.25, местност „Шейница – Ш.24“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „МЕБЕЛНА БОРСА ЕВРОМЕБЕЛ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1252/2021

Изх. №4057(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Основен ремонт на тротоари на ул. „Цар Иван Шишман“ от о.т. 1 до о.т. 2 по регулационния план на с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Прочети още...

Съобщение №1251/2021

Изх. №4056(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Основен ремонт на тротоари на ул. „Иван Вазов“ от о.т. 171 до о.т. 343 по регулационния план на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Прочети още...

Съобщение №1250/2021

Изх. №4055(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Основен ремонт на тротоари на ул. „Васил Левски“ от о.т. 165 до о.т. 171 по регулационния план на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Прочети още...