Съдържание

Посетители

В момента има 366  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1038/2020

Изх. №3698(1)/26.11.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа до 30 kW на покрива на сграда с идентификатор 04279.615.244.5, изградена в поземлен имот с идентификатор 04279.615.244 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Й. К.

Прочети още...

Съобщение №1037/2020

Изх. №3695(1)/26.11.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на три броя едноетажни селскостопански сгради за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 68792.253.18 в местността Голяма нива по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Х. С.

Прочети още...

Съобщение №1036/2020

Изх. №3117(3)/26.11.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на автосервиз и магазини за промишлени неопасни стоки със складови помещения към тях в поземлен имот с идентификатор 57176.42.61 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански“

възложител: П. К., З. Е.

Прочети още...

Съобщение №1035/2020

Изх. №3736(1)/25.11.2020 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 49432.54.42 по КК и КР на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“.

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА А. Б.

Прочети още...

Съобщение №1034/2020

Изх. №3693(1)/24.11.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на жилищна сграда и прилежащ терен в УПИ Х-129, кв. 9 по плана на с. Бураново, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: С. И.

Прочети още...

Съобщение №1033/2020

Изх. №3685(1)/24.11.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия върху покрива на сграда с № 432.1 (закрита мивка) в имот с пл. № 432 (стар пл. № 179, предходен пл. № 00048), УПИ Х, кв. 25 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Л. Д.

Прочети още...

Съобщение №1032/2020

Изх. №3675(1)/24.11.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 18366.1.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: Л. И.

Прочети още...