Съдържание

Посетители

В момента има 748  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1045/2020

Изх. №3280(10)/01.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция и разширение на мост над р. Бистрица в поземлен имот с идентификатор 04217.1.184 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №1044/2020

Изх. №3303(3)/30.11.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на открита сцена в поземлен имот с идентификатор 77565.33.399 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „СИЙУАЙНС“ АД

Прочети още...

Съобщение №1043/2020

Изх. №3748(1)/30.11.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 00014.167.53 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА Х. А.

Прочети още...

Съобщение №1042/2020

Изх. №3742(1)/30.11.2020 г.

Уведомление за Подробен устройствен план - план за застрояване за промяна предназначението на новообразуван имот № 78.803 по плана на новообразуваните имоти на местност „Черниците“, землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

възложител: И. С.

Прочети още...

Съобщение №1041/2020

Изх. №3740(2)/30.11.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Разширение на цех за обработка на метали в поземлен имот с идентификатор 02693.130.31 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „КОСТАДИН СТИПЦОВ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1040/2020

Изх. №3710(1)/26.11.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Доставка на оборудване за шивашки цех в УПИ III-500, кв.21 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: Б. Д.

Прочети още...

Съобщение №1039/2020

Изх. №3708(1)/26.11.2020 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПР) за промяна предназначението на част (с проектен идентификатор 04279.1.19) от поземлен имот с идентификатор 00134.1.26 в местността Кури дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

възложител: Б. Д.

Прочети още...