Съдържание

Посетители

В момента има 517  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №946/2019

Изх. №3818(1)/05.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство на съществуващи жилищни етажи в две самостоятелни жилища в жилищна сграда, построена в УПИ IX-479, кв. 28 по плана на гр. Сандански (поземлен имот с идентификатор 65334.300.779 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград)“

Възложител: Б. М. А.

Прочети още...

Съобщение №945/2019

Изх. №3817(1)/05.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Промяна предназначението на ПРУ (противорадиационно убежище) и ЗИМНИЦИ, разположение на кота -2,40 м (сутерен-мазе) от ЧСЖ (частна жилищна сграда) в СКЛАДОВЕ разположени в жилищна сграда с идентификатор 65334.301.2835.27 находяща се в поземлен имот с идентификатор 65334.301.2835 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: М. Р. Т. и др.

Прочети още...

Съобщение №944/2019

Изх. №3811(1)/05.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.559.12 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „343 ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪН“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №943/2019

Изх. №3806(1)/05.12.2019 г.

Уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43565.28.17, местност „Крушите“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане „за жилищно строителство“

Възложител: Ж. К. Т.

Прочети още...

Съобщение №942/2019

Изх. №3796(1)/05.12.2019 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ III-17 в кв. 14 по плана на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград за изменение на страничната регулационна линия към УПИ IV-15 по имотната граница на имот с пл. № 17 по кадастралния план на с. Българчево и изменение на плана за застрояване на УПИ III за ново ниско свободно жилищно застрояване“

Възложител: В. Д. Ш.

Прочети още...

Съобщение №941/2019

Изх. №3792(1)/05.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.84.17, местност Бачиново по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Т. Б. Б., С. С. К., М. С. Д., Н. Б. И.

Прочети още...

Съобщение №940/2019

Изх. №3787(1)/05.12.2019 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 27231.46.383, местност Гошевица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: Х. П. Б.

Прочети още...