Съдържание

Посетители

В момента има 177  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №991/2019

Изх. №4042(1)/23.12.2019 г.

Уведомление за “План – извлечение за промяна вида на сечта през 2020 г. в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС – Якоруда, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: ТП „ДГС – ЯКОРУДА“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4042/20.12.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
План – извлечение за промяна вида на сечта през 2020 г. в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Якоруда, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно приложената информация се предвижда извеждане на техническа сеч на обща площ от 0,3 ха за изграждане на временни извозни горски пътища в обхвата на подотдели 36/б (бб10 на възраст 80 г., пълнота 0,5); 33/ж (бб10 на възраст 80 г., пълнота 0,6, ела); 205/и (бук7, бб3 на възраст 110 г., пълнота 0,4) и добив общо на 70 куб. м дървесина.
Подотделите, предмет на плана не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени защитени зони BG0002129 “Рила буфер”, за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №177/03.04.2019 г. (обн. ДВ, бр. 29/2019 г.) и BG0000636 “Ниска Рила”, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №177/03.04.2019 г. (обн. ДВ, бр. 29/2019 г.).
Така заявеният план и предвидените в него горскостопански дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002129 “Рила буфер” и BG0000636 “Ниска Рила”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „План – извлечение за промяна вида на сечта през 2020 г. в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС – Якоруда“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С УВАЖЕНИЕ,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград