Съдържание

Посетители

В момента има 358  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1006/2013 г.

План - извлечение за промяна вида на сечта през 2013 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Гоце Делчев, землище на с. Петрелик, община Хаджидимово, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №1005/2013 г.

Инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.614.161.4.23 (таван № 6) и самостоятелен обект с идентификатор 04279.614.161.4.22 (таван – сушилня № 6), находящи се в сграда № 4, разположена в имот с идентификатор 04279.614.161 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград в „жилищно помещение"

Прочети още...

Съобщение №1004/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.37.50, землище на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1003/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на цех за производства на пелети и брикети - разширение към дърводелска работилница, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56126.601.22 (УПИ ІХ, кв. 314) по одобрени кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1002/2013 г.

Инвестиционно предложение "Разширяване на дейността на съществуваща площадка за дейност с отпадъци, находяща се в УПИ VII от кв. 197 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с допълнителна дейност - оползотворяване на пластмасови отпадъци (код R 3 съгласно допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците)"

Прочети още...

Съобщение №1001/2013 г.

План извлечение за промяна вида на сечта в имот с №000950, землище на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил

Прочети още...

Съобщение №1000/2013 г.

инвестиционно предложение "Изграждане на едноетажна селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот №026003", землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград"

Прочети още...