Съдържание

Посетители

В момента има 388  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1034/2013 г.

Инвестиционно предложение "Оформяне на търговски обект - аптека за готови лекарствени форми на ниво партер от сграда с идентификатор 04279.613.322.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.613.322 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1033/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция, инвентар в т. ч. и помещение за обитаване в поземлен имот № 011007, местност „Конле", землище на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1032/2013 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане на Комплектен трансформаторен пост (КТП) – съоръжение на техническата инфраструктура в имот с идентификатор 61813.593.170, местност „Круше" по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1031/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на магазин за хранителни стоки с кафе-бар в УПИ І-468 от кв. 25 по плана на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1030/2013 г.

Инвестиционно предложение „Демонтаж на ТП „Проходен", находящ се в УПИ І-113, кв. 79 по плана на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград и подмяна на стълбове № 70 и 71 от съществуващ ВЕЛ 20 кV „Обидим" и монтаж на нов МТП"

Прочети още...

Съобщение №1029/2013 г.

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2013 г. в гори, собственост на физически лица – имот с номер 001025 в землището на с. Фролош с ЕКАТТЕ 76180, община Кочериново, област Кюстендил

Прочети още...

Съобщение №1028/2013 г.

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2013 г. в гори, собственост на физически лица – имот с номер 001024 в землището на с. Фролош с ЕКАТТЕ 76180, община Кочериново, област Кюстендил

Прочети още...