Съдържание

Посетители

В момента има 412  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение № 2/2013 г.

Инвестиционно предложение „Преустройство на съществуващо таванско помещение, находящо се в сграда с идентификатор 04279.614.56.3 изградена в поземлен имот с идентификатор 04279.614.56 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград в апартаменти“

Съобщение № 1/2013 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за хранителни стоки” със сутерен за туристическа зала, галерия, кафе-клуб в поземлен имот с идентификатор 04279.606.117 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, идентичен с УПИ ХХІ, кв. 13 по плана на V-ти микрорайон, гр. Благоевград, общ. Благоевград

Съобщение №1110/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изменение на част от параметрите на инвестиционно предложение изграждане на пречиствателна станция за битови отпадъчни води с капацитет 1000 екв. ж. в част (2.000 дка) от имот №000486 с обща площ 61.653 дка, местност «Осено», землище на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1108/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изменение на част от параметрите на инвестиционно предложение изграждане на пречиствателна станция за битови отпадъчни води с капацитет 1500 екв. ж. на с. Михнево, община Петрич, област Благоевград в имот №075073, местност „Тумбите - 2", землище на с. Кърналово, община Петрич"

Прочети още...

Съобщение №1107/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води в урегулиран поземлен имот № 000271 и отвеждащ канал през имоти 000260, 000180 и 000262, местност „Реката, землище на с. Долно Спанчево, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...