Съдържание

Посетители

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2020 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: С. Х.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII-374, кв. 11 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград и въздушно електрозахранване с приблизителна дължина 270 м”

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Б. Ш.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, търговски обект, сондажен кладенец и паркинг за собствени нужди в поземлени имоти с идентификатори 52091.6.27 и 52091.6.28 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС (59)

Възложител:"КИБОР 2013" ЕООД

Инвестиционно предложение: "Селскостопански сгради за отглеждане на животни - изграждане на кравеферма за свободно боксово отглеждане на млечни крави до 200 броя отглеждане и угояване на телета в поземлен имот с идентификатор 39116.144.445 в местността "Пради бука" по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кочериново община Кочериново, област Кюстендил"

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:"КИБОР 2013" ЕООД

Инвестиционно предложение: "Селскостопански сгради за отглеждане на животни - изграждане на кравеферма за свободно боксово отглеждане на млечни крави до 200 броя отглеждане и угояване на телета в поземлен имот с идентификатор 39116.144.445 в местността "Пради бука" по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кочериново община Кочериново, област Кюстендил"

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Б. В., М. К. и Е.В.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на тридесет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 12200.4.4, местност „Рубакия“ по одобрени КК и КР на с. Враня, община Сандански, област Благоевград и поземлен имот с идентификатор 77565.42.52, местност „Рубакия“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„ЛОЗЕНИЦА 2018“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел, търговски обект и заведение за хранене в поземлени имоти с идентификатори 04279.147.16 и 04279.147.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „БАЛИ 72“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел, търговски обект и заведение за хранене в поземлени имоти с идентификатори 04279.147.16 и 04279.147.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“