Съдържание

Посетители

В момента има 123  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2020 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„СУИТ ЧЕЛИНДЖ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на фабрика за производство на шоколадови изделия в поземлен имот с идентификатор 61813.763.59 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: наследници на М.Ш.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на 8 (осем) броя жилищни сгради и вътрешно квартална улица в поземлен имот с идентификатор 56126.603.4556 и част от поземлен имот с идентификатор 56126.603.9461 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ДЕС – М“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Добив на скално-облицовъчни материали – гнайси от находище „Раденка“ в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:Р. Б и Р. П.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за аквакултури в проектен имот с идентификатор 69261.200.36 по КК на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ГЕЙТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Добив и първична преработка на скалнооблицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти от участък „Айселана“, землище на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Сандански

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ПСОВ – Сандански в поземлен имот с идентификатор 65334.212.634, местност „Боруна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: И. М.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на 10 бр. къщи за настаняване на гости, заведение за хранене, 2 бр. рибарници с цел атракция и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 03504.48.14 и 03504.48.8 по КК и КР на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“