Съдържание

Посетители

В момента има 223  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2020 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: община Сандански и „Джи Би Ем Билд“ ЕООД

документация за: Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ VII, квартал 60 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„Дековис“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане оранжерии и водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 04279.36.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Симитли

Инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Симитли, находящо се в поземлен имот с идентификатор 66460.364.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

документация за: „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2022 на община Кочериново, област Кюстендил“ и „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2029 на община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за: „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2022 на община Гоце Делчев и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2029 на община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА Кочериново

Инвестиционно предложение: “Рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, находящо се в поземлен имот с идентификатор 02748.1.813 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“ с възложител община Кочериново

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА РИЛА

Инвестиционно предложение: “Рекултивация на сметище за битови отпадъци, находящо се в поземлени имоти с идентификатори 62671.450.2 и 62671.450.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“