Съдържание

Посетители

В момента има 95  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2020 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: “Пиринско слънце“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къмпинг в поземлен имот с идентификатор 44464.4.7, местност „Гурната“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Сандански

Инвестиционно предложение: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Сандански в поземлен имот с идентификатор 65334.212.634, местност „Боруна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград и външни връзки към нея“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ГЕЙТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Добив и първична обработка на скалнооблицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти от участък „Айселана – 2“ на находище „Айселана“, землище на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:“Пиринско слънце“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на къмпинг в поземлен имот с идентификатор 44464.4.7, местност „Гурната“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:Г. К.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на екоселище в поземлен имот с идентификатор 11315.1.6 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Вихрен, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: В.Д и В.Б

Инвестиционно предложение: „Възстановяване на дейността на изградени рибарници в имот № 045009, местност „Извора“, землище на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„ВИА КЪНТРАКШЪН“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Мини мандра за производство на млечни продукти в поземлен имот 021056 в землището нас. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“