Съдържание

Посетители

В момента има 139  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №19/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Разширение на собствено лозово стопанство в имоти с №№ 054001, 054002, 054010, 054012, 054013, 054016, 054017, 054019, 054024, 054025, 054026, 054027, 054030, 054031, 054037, 054038, 032103, 032105, 032114, 032116, 062017 в землището на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

Възложител: „СТАНКОФФ И СИН“ ЕООД

Съобщение №18/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на модулна мандра за преработка на мляко и търговия с млечни продукти в УПИ ІХ-511, кв. 58 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: А. Б.

Съобщение №17/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Модернизация на съществуващ земеделско стопанство, стопанисвано от ЕТ „Ковернел – Васил Георгиев“ - Изграждане на полиетиленова оранжерия с площ 3.00 дка в имот №031002 в землището на с. Михнево, община Петрич и създаване на черешова градина с площ 50 дка в имот №078058 в землището на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „КОВЕРНЕЛ – ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ“

Съобщение №16/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерии със система за капково напояване в поземлени имоти с №№ 009002, 009004 и 009009 в землището на с. Самуилово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: Н. И.

Съобщение №15/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на крави в поземлен имот №000350 в землището на с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: Р. Д.

Съобщение №14/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжерия и модернизация на стопанство в имот № 020050, местност „Горно поле“, землище на с. Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител: „НИКУЛИ“ ЕООД

Съобщение №13/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на овцеферма в УПИ VIII, кв. 17 по плана на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград"

Възложител: „ДВЕТЕ ОВЦИ“ ООД