Съдържание

Посетители

В момента има 125  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-18-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-18-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на електропровод 20kV(подземно и надземно) за захранване на имот с идентификатор 65334.226.7842 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-09-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-09-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна на предназначението на част от първи етаж на самостоятелeн обект с идентификатор 65334.110.430.4.9, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 65334.110.430 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград от магазин за промишлени стоки в селскостопанска аптека“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на апартаментен комплекс в имот №002048, част от отдел 239, подотдел „а“ в обхвата на ДЛ „Разлог““

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-75-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-75-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Производствен цех за дървообработка, сушене на дървен материал и направа на брикети, чрез слепване и пресоване” в имот №017002, местност „Мерията“, землище на гр. Симитли, община Симитли

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-114-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-114-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в имот №029027, местност Туркаре, землище на с. Марчево, Община Гърмен“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-131-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-131-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Калиманска, землище на с. Калиманци, община Сандански

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „МВЕЦ „Черна Места“ на р. Черна Места“ в землището на с. Черна места, община Якоруда

Прочети още...