Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-26-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-26-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни преводни средства (ИУМПС), площадка за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), събиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в УПИ ІІІ, кв. 312 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград идентичен с имот с идентификатор 56126.601.29 по кадастралната карта на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-27-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-27-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни преводни средства (ИУМПС), площадка за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), събиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в УПИ ІІІ, кв. 312 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград идентичен с имот с идентификатор 56126.601.29 по кадастралната карта на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-28-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-28-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма за 100 крави в имот № 055010 в местност „Горно грамаде“ в землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-07-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-07-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за зеленчуци в поземлени имоти с № 046023, № 046024 и № 046027 с обща площ 5,360 дка, местност „Чавдаров кавак“ в землището на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-08-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-08-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Покровник“ на р. Четирка с водохващане на к. 371.0 м и сградоцентрала на к. 344.2 м в землището на с. Покровник, общ. Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-116-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-116-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Баража“ на главен водопровод „Бистрица“ в поземлен имот 04279.607.30, местност „Бачиново“ в землище на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-39-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-39-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за комплексно обществено обслужване за търговска дейност и паркинг в част от поземлен имот с идентификатор 04279.617.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...