Съдържание

Посетители

В момента има 221  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 18а, АЛ. 10 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС ЗА РЕШЕНИЕ №БД-02-П/2023 Г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 18а, АЛ. 10 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

ДО
Г-Н БОРИСЛАВ СЛАВОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БУРГ КЕПИТЪЛ“ ЕАД
ЕИК: 200188344
гр. София, район Красно село, ул. „Родопски извор“ №42Б

 

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-108-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-108-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма в поземлен имот №135060 в землището на Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-38-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-38-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на овцеферма в УПИ VIII, кв. 17 по плана на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-34-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-34-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжерия и модернизация на стопанство в имот №002050 местност Горно поле, землище на с. Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-15-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-15-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за Изграждане на логистичен център в имоти №0024058 и №024059 в землището на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-60-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-60-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на център за обучение в част (3.5 дка) от имот № 021058 с обща площ 10.767 дка, местност „Жингов бряст“, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-55-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-55-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Създаване на насаждения от боровинки и къпини в поземлени имоти с №№ 000356, 000371, 018037 в землището на с. Баничан, имот №022151 в землището на с. Борово, имоти с №№ 025098, 033205, 033206, 039017 и 039021 в землището на с. Брезница, имот №005065 в землището на с. Добротино, имот №023001 в землището на с. Корница и имоти с №№ 004101 и 057022 в землището на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...