Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-37-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-37-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за за МВЕЦ „Филипово“ на р. Места, землище на с. Филипово, община Банско

Прочети още...

Съобщение за издадено за издадено Решение за спиране на административното производство

Съобщение за издадено за издадено Решение № 07-АПК/2019 г. за СПИРАНЕ на административното производство по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-65-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-65-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2000 еквивалентни жители в имот № 000222, местност „Левуновски мост“, землище на с. Дамяница, община Сандански“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-59-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-59-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2000 еквивалентни жители в част от имот № 074006, местност „Черниците“, землище на с. Склаве, община Сандански“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-52-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-52-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на канализация и модулна пречиствателна станция за отпадъчни води (МПСОВ) с капацитет 1000 еквивалентни жители (e.ж.) в част от имот № 007008 с площ 8,687 дка, местност „Мъртвицата“, землище на с. Лебница, община Сандански“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-21-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-21-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на канализация на с. Струма и модулна пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 1000 еквивалентни жители в имот № 012031, местност „Дойкова валта“, землище на с. Струма, община Сандански“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-19-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-19-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води на гр. Кресна“, предвиждащо изграждане на пречиствателна станция за битови отпадъчни води с капацитет 4628 е.ж. в имот № 005063 и изграждане на довеждащ колектор от шахта разположена в имот № 005119 до ПСОВ, землище на гр. Кресна, община Кресна

Прочети още...