Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-63-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-63-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Модернизация на земеделското стопанство в имоти № 012060, 012068, 014016, 012074, 012075, местност „Гладно поле“, землище на с. Илинденци и имот № 030011, местност „Валта“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-86-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-86-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатор 65334.194.11 и 65334.300.4971 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-91-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-91-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в поземлени имот с идентификатор 17395.501.727 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-01-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-01-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с което е решено да не се извършва екологична оценка „Проект за изменение на ОУП на община Благоевград за имот №060008, местност „Гьоло“ в землището на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на Предимно производствена зона“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-95-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-95-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води с дълбочина до 10 м с цел напояване на лозови насаждения в поземлен имот с идентификатор 56126.95.18 по одобрени КК и КР на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-50-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-50-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на кабелна линия НН, изпълнена с ВЛУП за електрозахранване на жилищна сграда в имот с идентификатор 04279.118.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-111-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-111-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „„Реконструкция на довеждащ водопровод за гр. Петрич и изграждане на допълнителен резервоар с обем 1000 м3 в поземлен имот с идентификатор 56126.603.9461 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...