Съдържание

Посетители

В момента има 614  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 65/2012 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на амбулатория за първична дентална помощ в част от новострояща се жилищна сграда в поземлени имоти с идентификатор 04279.612.215 и 04279.612.216 (УПИ ІІІ-2849, 2850 кв. 113) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение № 64/2012 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на електроцентрала с мощност 1,5 MW за производство на електроенергия от биомаса, битов отпадък и други неопасни отпадъци в парцел І, поземлен имот № 155 по парцеларния план на стопански двор на с. Струма, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение № 63/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Почистване на коритото на р. Струма от натрупани наносни отложения с цел възстановяване на проектните параметри на корекцията в землището на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение № 62/2012 г.

 

инвестиционно предложение: “Създаване на черешова градина” в имот с №021014 с площ 28.538 дка в землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград

Съобщение № 61/2012 г.

инвестиционно предложение: Инвестиционно предложение „Изграждане на напоителна система за капково напяване на лозови насаждания находящи се в имоти №019015 и №019007 в местност „Дълбок андък“, имот №101004, местност „Турската ширина”, имоти №076001 и №123003 в местност „Ширината“ и имот №039001 в местност „Турските лоза“, землище на с. Смочево, община Рила, област Благоевград и добив на подземни води от два броя тръбни кладенци съответно в имоти №039001 и №019030, землище на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

Съобщение № 60/2012 г.

 

инвестиционно предложение: Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел със ЗП 600-700 м2 и две триетажни къщи за гости“ в поземлен имот №051020, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил

Съобщение № 59/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски обект със стаи за гости“ в имоти с планоснимачни номера 537 и 538 от кв. 21 по плана на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград