Съдържание

Посетители

В момента има 126  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 51/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Добив на подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец за капково напояване на овощни масиви в имоти № № 097009, 098005 и 099002 в местността „Бегова поляна“, землище на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение № 50/2012 г.

 

инвестиционно предложение: “Изграждане на търговски център за продажба на детски съоръжения в имот №012001 с площ 1.552 дка в местност „Джалевото“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Съобщение № 49/2012 г.

 

инвестиционно предложение: “Изграждане на ферма за угояване на телета“ в поземлен имот с идентификатор 03504.230.7 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на град Белица, община Белица, област Благоевград

 

Съобщение № 48/2012 г.

инвестиционно предложение: „Комбинирано рибно садково стопанство за отглеждане на европейски сом и шаран  в язовир „Бели брег“, представляващ имот с идентификатор 65334.213.2 и площ 94961 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград

 

Съобщение № 47/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Изграждане на мултифункционална оранжерийна инсталация със складове и съпътстващи помощни сгради” в поземлен имот №000338 с площ 10,003 дка в местност “Струмешница”, землище на с. Струмешница, община Петрич, област Благоевград

 

Съобщение № 46/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Гоце Делчев и изграждане на ПСОВ”

 

Съобщение № 45/2012 г.

 

инвестиционно предложение: "Разширение на производствената дейност на „Пиринпласт“ АД с дейности по събиране, транспортиране  и оползотворяване ( код R3, код R12 и код R13) на отпадъци от пластмаси в поземлен имот с идентификатор 17395.501.5189 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делев, община Гоце Делчев, област Благоевград