Съдържание

Посетители

В момента има 115  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 63/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Почистване на коритото на р. Струма от натрупани наносни отложения с цел възстановяване на проектните параметри на корекцията в землището на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Обект на инвестиционното предложение е коригиран участък от р. Струма, намиращ се на около 1000 м североизточно от с. Вълково. Общата площ на наносните отложения предвиждана за изземане е 56 дка и представлява незаливаеми при високи води пясъчно чакълени наносни отложения, съвременна акумулация на р. Струма.

Предвижда се да бъдат иззети натрупаните наносни отложения с хидравличен багер (около 170000 м3), чрез изгребване/драгиране от р. Струма, с началото на участъка т. 1- N = 41? 35` 31.84``, Е = 23? 13` 21.83`` и край на т. 4 N = 41? 35` 09.62``, Е = 23? 13` 38.75``.

Една част от наносните отложения ще се използва за възстановяване на бермите и дигите, а излишните количества се предвижда да се извозят с автосамосвали и складират на площадка в близост до с. Вълково, бивш бетонов център за изграждане на яз Никудин.

Съгласно получено писмено становище по чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” – Благоевград, инвестиционното предложение е определено за допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2010 – 2015 год.).  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „в” на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно внесената документация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Не е предвидено инвестиционното предложение да се реализира в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Най-близо са разположени следните защитени зони:

  • защитена зона BG0002098 „Рупите” определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на дивите птици, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №802 от 04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 107 от 2007 г.), обявена със Заповед № РД-282 от 16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 28 от 2010 г.);
  • защитена зона BG0000224 „Огражден - Малешево” определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на дивите птици, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №661 от 16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 85 от 2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 2011 г., наричана по нататък „Наредбата за ОС”) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с най-бизо разположените защитени зони, по реда на глава трета от същата.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще бъде направена въз основа на внесената от възложителя информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански, село Вълково и Басейнова дирекция Западнобеломорски район- Благоевград.