Съдържание

Посетители

В момента има 148  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 60/2012 г.

 

инвестиционно предложение: Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел със ЗП 600-700 м2 и две триетажни къщи за гости“ в поземлен имот №051020, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда: 

Намерението за изграждане на хотел със ЗП 600-700 м2 и две триетажни къщи за гости с РЗП 70-80 м2 е включено в т. 12 буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано в границите на защитена зона “Кочериново” с идентификационен код BG0002099 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г., изм. ДВ, бр.3 /2011 г.). Процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС, съобразно изискванията на чл. 38 от същата Наредба.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002099 “Кочериново”, определен със заповедта за обявяването й. По разписаната процедура в чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС, относно преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху защитената зона ще се произнесем на етап представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Кочериново и село Стоб.