Съдържание

Посетители

В момента има 126  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 62/2012 г.

 

инвестиционно предложение: “Създаване на черешова градина” в имот с №021014 с площ 28.538 дка в землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С инвестиционно предложение в посочения по-горе имот  се предвижда създаване на черешова градина, включващо дейностите: подготовка на терена за засаждане; разораване; засаждане на посадъчния материал от 2987 бр. фиданки; торене; третиране с препарати за растителна защита; беритба. За напояването на черешовата градина се предвижда ползване на вода около 200 м3/год. от ГНК „Лев Гара Пирин“, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД – Клон „Струма – Места“.

Така описаното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, букви “в” и „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Съгласно получено писмено становище по чл. 4а от Наредбата за ОВОС от Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” – Благоевград, инвестиционното предложение е определено за допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2010 – 2015 год.).

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Имот с №021014 в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение попада в границите на защитени зони BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г на Министъра на околната среда и водите и BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/2007 г. изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираните горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2010 г., изм. ДВ. бр.3 от 2011 г.).

При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона “Кресна”, определен със заповедта за обявяването й.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната Наредба за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони «Кресна» и «Кресна-Илинденци“.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Кресна, село Долна Градешница и Басейнова дирекция Западнобеломорски район- Благоевград.