Съдържание

Посетители

В момента има 167  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 64/2012 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на електроцентрала с мощност 1,5 MW за производство на електроенергия от биомаса, битов отпадък и други неопасни отпадъци в парцел І, поземлен имот № 155 по парцеларния план на стопански двор на с. Струма, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда сепариране и последваща вакуумпиролиза на биомаса, битов отпадък и други неопасни отпадъци до извличане на газ, течно гориво и карбон и използване на газта и течното гориво за производство на електрическа енергия чрез генератори, задвижвани от двигатели с вътрешно горене.

Така заявеното инвестиционно намерение за изграждане на електроцентрала с мощност 1,5 MW за производство на електроенергия от биомаса, битов отпадък и други неопасни отпадъци е включено в т. 3, буква „а“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно внесената документация инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените тeритории.

Инвестиционното предложение попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно: защитена зона BG0002098 „Рупите“ определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР за опазване на дивите птици, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 107/2007 г.), обявена със Заповед № РД -282 /16.03.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 28/2010 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ. бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 81/2010 г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2011 г., наричана по нататък „Наредбата за ОС“) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му със защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, по реда на глава трета от същата.

На основание чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС е извършена проверка за допустимост на инвестиционното предложение по реда на глава втора, раздел ІІ от същата.

Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 4 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград следва да се произнесе за допустимостта на инвестиционното предложение, спрямо режима на защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й.

При проверката се установи, че инвестиционното предложение не противоречи на режимите, определени със заповедта за обявяване на защитена зона BG0002098 „Рупите“. В тази връзка, на основание чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС процедурата по оценка за съвместимост на инвестиционното предложение „Електроцентрала за производство на ток от биомаса, битов отпадък и други неопасни отпадъци“, предвидено да се реализира в имот 000155 в местността „Равнако“, землище на с. Струма, общ. Сандански, обл. Благоевград с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици е допустима.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански и село Струма.