Съдържание

Посетители

В момента има 206  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 61/2012 г.

инвестиционно предложение: Инвестиционно предложение „Изграждане на напоителна система за капково напяване на лозови насаждания находящи се в имоти №019015 и №019007 в местност „Дълбок андък“, имот №101004, местност „Турската ширина”, имоти №076001 и №123003 в местност „Ширината“ и имот №039001 в местност „Турските лоза“, землище на с. Смочево, община Рила, област Благоевград и добив на подземни води от два броя тръбни кладенци съответно в имоти №039001 и №019030, землище на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Намерението Ви за капково напояване на лозови масиви и добив на подземни води с годишен обем на добиваната вода под 10 млн. куб. м, е включено в т. 1, буква «в» и т. 10, буква «н» от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно внесената документация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Най-близо са  разположени следните защитени зони:

  • защитена зона „Кочериново” с идентификационен код BG0002099 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 102/2008 г.);
  • защитена зона „Скрино” с идентификационен код BG0001013 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 85/2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 2011 г., наричана по нататък „Наредбата за ОС”) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му със защитените зони, по реда на глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за изграждане на напоителна система за капково напояване на лозови насаждения в поземлени имоти с номера 019015, 019007, 101004, -76001, 123003 и 039001 с обща площ на имотите 40,478 дка в землището на с. Смочево, общ. Рила, обл. Кюстендил“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони

ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС:

Съгласно представената информация се констатира следното:

  • Инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР 2010 – 2015 г.
  • Инвестиционното предложение като антропогенен натиск ще засегне подземно водно тяло „Порови води в неоген – Благоевград“ с уникален код BG4G00000N014. Подземното водно тяло е оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус, поради което за него в ПУРБ на ЗБР 2010 – 2015 г. не са разписани конкретни забрани.
  • Инвестиционното предложение не засяга зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а от Закона за водите.
  • Видно от регистъра на БД ЗБР-Благоевград в района на инвестиционното предложение няма издадени разрешителни за водовземане от подземни води.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Кочериново и село Смочево.