Съдържание

Посетители

В момента има 734  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ЕТ ДИМИТЪР ХРИСТОВ - НЕТИ“

документация за инвестиционно предложение :„Обособяване на площадка за третиране и последващо рециклиране на предварително сепарирани и сортирани отпадъци в УПИ ХІ-669, кв. 61 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

За Проекта за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ XІ-669, кв. 61 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с който имотът се отрежда „за производство на промишлени стоки, рециклиране и третиране на предварително събрани отпадъци“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, в рамките на която е извършена и процедура по оценка на съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, приключила с Решение №БД-ЕО-16/2021 г. за преценяване на необходимостта от ЕО на директора на РИОСВ - Благоевград. Същият е одобрен със Заповед №389/10.06.2021 г. на кмета на Общината.
УПИ XІ-669, кв. 61 е с площ 8500 кв. м и в него са изградени: масивна сграда със застроена площ 720 кв. м и предназначение за цех за производство на промишлени стоки, рециклиране и третиране на предварително сортирани отпадъци; масивна сграда с площ 25 кв. м; масивна сграда - склад с площ 10 кв. м; стопанска сграда - КТП с площ 82 кв. м; масивна сграда - помпена сграда с площ 12 кв. м и две изгребни ями.
Захранен е с ток и вода, отпадъчните води се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Достъпен е от улицата, граничеща с него.
С инвестиционното предложение се предвижда извършване на дейности по събиране, съхранение и рециклиране на предварително сепарирани и сортирани отпадъци. За целта ще бъдат използвани съществуващите в имота сгради и не се предвижда ново строителство. В сградата със застроена площ 720 кв. м ще се монтират линии, включващи машини и съоръжения за раздробяване и последващо гранулиране на пластмасови отпадъци. Предвижда се на площадката да се извършва рециклиране и третиране на отпадъци със следните кодове: 07 02 13; 12 01 05; 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 19 12 04. Отпадъците ще се доставят чисти и на площадката не се предвижда да се извършва предварително измиване на същите. Основните етапи предвидени за третиране на отпадъците са: смилане; гранулиране; съхраняване на готовата продукция. Съоръженията, които ще се използват за целта са: 4 бр. мелници с различна мощност; шредер; агломератор; 2 бр. гранулиращи линии; 2 бр. миксери. За отпадъците, които ще се получават при разопаковане на пристигащите отпадъци се предвижда балирането им с 1 бр. балир-преса.
Дейността, която се предвижда да се извършва на площадката е оползотворяване на отпадъци от пластмаса, предвид което инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ – Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка, относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-238(5)01.11.2021 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.), на геодезично разстояние около 330 м.
След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Гърмен и директора на БДЗБР