Съдържание

Посетители

В момента има 161  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „СКАНДИНАВИАН КОНСУЛТ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.155.55, местност Асаница по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената документация със Заповеди №01-242/06.07.2007 г. на кмета на община Банско е одобрен Подробен устройствен план за имот с идентификатор 02676.155.55 по КККР на гр. Банско, с който имотът се отрежда за „апартаментен хотел“. Във връзка с разпоредбата на §27, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, към момента в имота няма изпълнено строителство, и същия се явява земеделска земя.
С инвестиционното предложение се предвижда, в посочения по-горе с площ 1699 кв. м да се изградят шест броя жилищни сгради, обособени в три зони. Към всяка сграда ще бъдат обособени по две паркоместа и алеи за достъп. Максималната РЗП на комплекса се предвижда да бъде 1000 – 1300 кв. м. Къщите ще бъдат предназначени за продажба.
Електрозахранването, водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води ще се осъществят от съществуващите мрежи на гр. Банско чрез изграждане на съответните отклонение.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ – Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка, относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-343(1)05.11.2021 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо, на отстояние 370 м е разположена границата на защитена зона BG0000209 “Пирин” за опазване на дивите птици, природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД – 572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със заповед № РД – 284/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000209 “Пирин”.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Банско и директора на БДЗБР.