Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1060/2018

Изх. №3902(1)/16.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане и оборудване на център за дентална медицина в УПИ Х-1809, кв. 13 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград във връзка с кандидатстване по подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014 - 2020 г.“

Възложител:АИППДП „ДЕНТАЛ - МЕДИКАЛ - Д-Р АЛИ ДОСПАТЛИ“ ЕООД ЕИК 202070138

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3902/09.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане и оборудване на център за дентална медицина в УПИ Х-1809, кв. 13 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане и оборудване на център за дентална медицина в УПИ Х-1809, кв. 13 по плана на гр. Якоруда - урбанизирана територия с площ 1413 м2. Предвижда се изграждане на двуетажна сграда – амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ - дентална със самостоятелна медико-техническа лаборатория. На първия етаж е предвидено разполагане на дентални кабинети, чакалня и обслужващи помещения, на втория етаж е предвидено разполагане на дентален кабинет. Електрозахранването на сградата ще се осъществи от съществуващ ел.провод, преминаващ по тротоар по югоизточната граница на имота, като за целта на имотната граница ще се монтира ново ел.табло. Водоснабдяването ще се осъществи от уличен водопровод, преминаващ по ул. „Трещеник“ чрез изграждане на сградно водопроводно отклонение. Образуваните отпадъчни води от сградата ще се отвеждат в канализационен клон, чрез канализационно отклонение. Имотът е достъпен от улица.
За нуждите на центъра за дентална медицина е предвидено закупуване на оборудване и консумативи, както следва:
1. Дентална интраорална камера с монитор и стойка - 3 бр.
2. Дентални Юнити с вградени: фотополимерни лампи; ултаразвукови скалери със светлина; електрически микомотори със светлина.
3. Имплантологични микромотори - 2 бр.
4. Комплект автоклав (дестилатор и опаковъчна машина) - 1 бр. - 22 л.
5. Безжичен ендодонтски мотор - 3 бр.
6. Зъботехническо работно бюро.
7. Безчетков микромотор - 2 бр.
8. Безмаслен въздушен компресор - 1 бр.
9. Газова горелка - 2 бр.
10. Дигитална ваничка за восък - 1 бр.
11. Електрически термомоделажни ножчета - 1 бр.
12. Индукционен нагревател за моделажни инструменти - 1 бр.
13. Фотополимерни избелващи лампи - 2 бр.
14. Фрез апарат със светлина - 1 бр.
15. Паралелометър - 1 бр.
16. Вакуумформър за изпъване на шини - 2 бр.
17. Безмаслен компресор - 100 л - 1 бр.
18. Пин апарат - 1 бр.
19. Вибромаса - 1 бр.
20. Кастомат - 1 бр.
21. Гипсорезачка - 1 бр.
22. Пясакоструен апарат - 1 бр.
23. Метални мебели за денталните кабинети.
24. Амалгамобъркачка - 2 бр.
25. Въздушна вакуумна аспирация - 1 бр.
26. Полир мотор със светлина - 1 бр.
27. Механична машина за обуване на калцуни - 2 бр.
28. Турбина -3 бр.
29. Наконечници: прави наконечници - 3 бр. и обратни наконечници - 3 бр.
Мебели за обзавеждане на кабинетите, чакалнята и санитарните възли.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо са разположени границите на защитени зони BG0000495 «Рила» за опазване дивите птици, обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008 г на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100/2008 г.) и BG0000495 «Рила» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. списък от защитени зони (ДВ, бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000495 «Рила». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане и оборудване на център за дентална медицина в УПИ Х-1809, кв. 13 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград