Съдържание

Посетители

В момента има 214  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1058/2018

Изх. №3897(2)/16.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда и допълващо застрояване – фитнес зала в поземлен имот с идентификатор 02676.501.9028 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград (УПИ I-3071, кв. 307 по плана на гр. Банско)“

Възложител:К. Г. О.

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №3897/ 09.11.2018 г. и внесена допълнителна информация с вх. № 3897(2)/14.11.2018 г.на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение “Изграждане на жилищна сграда и допълващо застрояване – фитнес зала в поземлен имот с идентификатор 02676.501.9028 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград (УПИ I-3071, кв. 307 по плана на гр. Банско)“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда в поземлен имот с идентификатор 02676.501.9028 с площ 619 кв.м по одобрени КК и КР на гр. Банско (УПИ I-3071, кв. 307 по плана на гр. Банско) да се изгради жилищна сграда и допълващо застрояване – фитнес зала.
Имотът е водоснабден и свързан към канализационната мрежа на населеното място. Електрозахранването ще се осъществи от съществуващ трафопост разположен на 150 м от имота, чрез подземно положен кабел. Транспортният достъп се осъществява от улици граничещи с имота.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени две защитени зони BG0000209 „Пирин“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 84/26.09.2008 г.) и BG0000209 „Пирин“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда и допълващо застрояване – фитнес зала в поземлен имот с идентификатор 02676.501.9028 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград (УПИ I-3071, кв. 307 по плана на гр. Банско)“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград