Съдържание

Посетители

В момента има 227  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1057/2018

Изх. №3895(1)/16.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Благоустрояване на улици - гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА КРЕСНА

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3895/09.10.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Благоустрояване на улици - гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на тротоарна и улична настилка на улици от уличната мрежа на гр. Кресна, както следва:
- ул. „Разколска” от о.т.1 до о.т.19, с дължина 190 м и ширина 14 м;
- ул. „ Влахинска” от о.т.11,13 до о.т.18, с дължина 165 м и ширина 8 м;
- ул. „Теменуга” от о.т.191 до о.т.193, с дължина 155 м и ширина 6 м;
- ул. „Рила” от о.т.189 до о.т.190, с дължина 120 м и ширина 3 м;
- ул. „Яне Сандански” от о.т.7 до о.т.131, с дължина 1070 м и ширина 10 м;
- ул. „Пейо Яворов” от о.т.13 до о.т.34, с дължина 190 м и ширина 4 м;
- ул. „Моравска” от о.т.81,274 до о.т.285, с дължина 280 м и ширина 10 м;
- ул. „Малешевска” от о.т.274,6 до о.т.284, с дължина 310 м и ширина 8 м;
- ул. „Струма” от о.т.215 до о.т.202, с дължина 510 м и ширина 6 м;
Предвидени са следните дейности:
1. Изграждане на тротоарно платно - ще бъде изградено с бетонови плочи на циментова замазка, основа от трошен камък и бетонови ивици 15/25/50 см към имотните граници. Препоръчителният размер на тротоарната настилка е 1,50 – 2,00 м.
2. Изграждане на улична настилка - ще бъдат изпълнени чрез полагане на конструктивни пластове от трошен камък за основа, битумизиран трошен камък, неплътен и плътен асфалтобетон.
3. Направа на нови или корекция по ниво на съществуващите дъждоприемни шахти.
След изграждане на тротоарните и улични настилки, дъждовните води ще се събират в дъждоприемни шахтиот които ще се включат в канализационната мрежа на гр. Кресна.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Територията, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Малки части от уличната мрежа попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция на улици - гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград