Съдържание

Посетители

В момента има 201  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1082/2018

Изх. №3971(1)/26.11.2018 г.

изменение на инвестиционно предложение “Изграждане на водопровод за минерална вода и кабел НН за захранване на обект „Автосервиз, мотел и ресторант“ в имот № 036001, местност „Банята“, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „АР ВИ ЕН ГРУП“ ООД, ЕИК 101637321

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3971/ 15.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното изменение на инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Изменение на инвестиционно предложение “Изграждане на водопровод за минерална вода и кабел НН за захранване на обект „Автосервиз, мотел и ресторант“ в имот № 036001, местност „Банята“, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация, и налична такава в РИОСВ – Благоевград в част от имот № 036001, землище на с. Левуново е изграден обект „Автосервиз, мотел и ресторант“, за който от главния архитект на община Сандански е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация № 58/19.08.2008 г.
За инвестиционно предложение „Изграждане на водопровод за минерална вода и кабел НН за захранване на обект „Автосервиз, мотел и ресторант“ в имот № 036001, местност „Банята“, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“ РИОСВ – Благоевград се е произнесла с писмо с изх. № 3346(1)/06.11.2017 г. на основание по реда и при условията на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. Съгласно същото писмо е предвидено изграждане на кабел ниско напрежение с дължина 197.20 м. Трасето на кабела е предвидено да започва от съществуваща шахта в имот с номер 036001 в землището на с. Левуново, собственост на възложителя, преминава през имоти с номера 000063 - канал общинска собственост, 037003 - нива собственост на възложителя, 000331 - път на община Сандански и 000058- водно течение - река в землището на с. Левуново и достига до сондаж № 5 ХГ.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда промяна в дължината на трасето на кабела НН, изразяваща се в удължаването му с 31,86 м, в обхвата на имот с № 000058 с НТП – водно течение – река достигайки до сондаж № МС-3 с каптажна бетонова шахта (в обхвата на същият имот). Общата дължина на трасето на кабела е 229,06 м. За съоръжението (кабел НН с обща дължина 229,06 м) от БДЗБР е издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект №42170431/21.03.2018 г.
Така заявеното изменение на инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същите попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с изменението, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002098 “Рупите” и BG0001023 “Рупите - Струмешница”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното изменение на инвестиционно предложение “Изграждане на водопровод за минерална вода и кабел НН за захранване на обект „Автосервиз, мотел и ресторант“ в имот № 036001, местност „Банята“, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на изменението на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград