Съдържание

Посетители

В момента има 166  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-57-РС/17.01.2022 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 96 851,88 лв. (деветдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и един лева и осемдесет и осем стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. № 39/06.01.2022 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-56-РС/22.12.2021 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 170 667,47 лв. (сто и седемдесет хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Банско по чл. 60, ал. 2, т. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредбата, поискани със заявление вх. №4265/21.12.2021 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-55-РС/17.12.2021 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 148 320,00 лв. (сто четиридесет и осем хиляди триста и двадесет лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Гърмен по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №4005/02.12.2021 г., допълнено с вх. №№4005(2)/16.12.2021 г. и 4005(3)/16.12.2021 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-54-РС/09.11.2021 г.:

Предоставянето на сума в размер на 25 956,00 лв. (двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и шест лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №3619/28.10.2021 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-53-РС/22.10.2021 г.:

Предоставянето на сума в размер на 17 760,00 лв. (седемнадесет хиляди седемстотин и шестдесет лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Петрич по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2986/08.09.2021 г. и писма вх. №№2986(2)/12.10.2021 г. и 2986(3)/21.10.2021 г.

Прочети още...