Съдържание

Посетители

В момента има 154  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2008 г.

25-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 25 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Места с предмета и целите на опазване на защитените зони “Долна Места”, код BG 0000220 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона “Места” за опазване на дивите птици

местоположение: землище на село Беслен, община Хаджидимово, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

24-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 24 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на склад за съхранение на плодове (с капацитет 1 тон месечно) с административно битова сграда с предмета и целите на опазване на защитена зона “Рупите-Струмешница” с индентификационен код BG 0001023 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

местоположение: землище на село Спатово, община Сандански, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

23-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 23 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ на р. Ракочевица с предмета и целите на опазване на защитени зони

местоположение: землище на село Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

22-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 22 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Свети Врач-1” на р. Влахинска с водовземане на кота 670 м и водоползване на кота 615 м с предмета и целите на опазване на защитена зона “Кресна-Илинденци”, с идентификационен код BG 0000366 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

местоположение: землище на село Влахи, община Кресна, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

21-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 21 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Жилищно строителство - разширение” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна с наименование „Кресна - Илинденци” с идентификационен код BG 0000366 и защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Кресна” с идентификационен код BG 0002003.

местоположение: поземлен имот № 000550 в землището на с. Ощава с ЕКАТТЕ 54537, община Кресна по скица № Ф00307/13.02.2008 г., собственост на Валентин Крумов Стоичков.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

20-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 20 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Ощавска с водовземане на кота 763 м и водоползване на кота 672 м с предмата и целите на опазване на защитена зона “Кресна-Илинденци”, код BG 0000366 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

местоположение: землище на село Сенокос, община Симитли и село Ощава, община Кресна, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

19-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 19 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на линеен обект - Електрификация на махала “Акациите” на с. Горно Хърсово, Община Благоевград

местоположение: землище на село Горно Хърсово, община Благоевград, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението