Съдържание

Посетители

В момента има 154  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2008 г.

60-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 60 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” с предмета и целите на опазване на защитена зона „Рупите - Струмешница” с идентификационен код BG 0001023 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

местоположение: поземлен имот № 015010 в землището на с. Генерал Тодоров с ЕКАТТЕ 58390, община Петрич по скица № Ф00520/01.07.2008г., собственост на “Хидроенергийна Компания” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

59-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 59 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ с водохващане на р. Еловица и река Стружка, с предмета и целите на опазване на защитена зона “Кресна - Илинденци”, с код BG0000366 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: Община Симитли, землището на с. Градево с ЕКАТТЕ 17405

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

57-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 57 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Строителство на жилищна сграда (вила)” с предмета и целите на опазване на защитена зона “Родопи - Западни” с код BG 0001030 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: поземлен имот №009013 в местността “Горно ливаде” в землището на с. Ковачевица с ЕКАТТЕ 37472, община Гърмен по скица №Ф00972/04.06.2008 г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

58-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 58 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане и експлоатация на МВЕЦ “Каменица” с водохващане на река Каменица на кота 698 м” с предмета и целите на защитена зона за опазване на дивите птици “Места”, код BG 0002076 и защитената зона “Река Места”, с код BG 0001021 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: землище на с. Брезница и с. Буково, общ. Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

56-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 56 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на автокъща с административна и битова част” с предмета и целите на опазване на защитена зона “Рупите-Струмешница”, с код BG 0001023 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и защитената зона за опазване на дивите птици с наименование “Рупите” с код BG 0002098

местоположение: поземлен имот №023006, местността “Реката” в землището на с. Ново Делчево с ЕКАТТЕ 52074, община Петрич по скица №Ф00199/17.03.2008 г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

55-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 55 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на фотоволтаична инсталация” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование “Славянка”, код BG 0002078 и защитената зона “Среден Пирин-Алиботуш”, с код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: Област Благоевград, Община Хаджидимово, землище на с. Илинден с ЕКАТТЕ 32648, имот с номер 005041 в местност “Лялевско”

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

54-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 54 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за: “Монтиране на мобилна асфалтова база за производство на асфалтови смеси за пътища” върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони „Рупите - Струмешница” с код BG 0001023 и защитена зона за опазване на дивите птици “Рупите” с код BG 0002098

местоположение: поземлен имот с № 040001 в землището на с. Дамяница с ЕКАТТЕ 20105, община Сандански по скица с № Ф00170/13.03.2007г., собственост на “Изгрев 05” ЕООД, БУЛСТАТ: 101699547 и Иван Маринов Панев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението